Já, poškozený

V oblasti odškodňování dopravních nehod se za poškozeného považuje ta osoba, jíž byla způsobena cizím zaviněním újma na zdraví.

Pojem újma na zdraví přichází spolu s nabytím účinnosti nového občanského zákoníku dne 1. 1. 2014. Do té doby používaný a Vám jistě známější výraz škoda na zdraví se dnes již nepoužívá. Toliko k upřesnění základních pojmů.
 
Pokud se do nezávidihodného postavení poškozeného dostanete, nesmíte zapomínat na to, že jako poškozenému Vám vzniká poměrně velké množství nároků na náhradu újmy, kterou je Vám povinna nahradit pojišťovna viníka dopravní nehody, u níž měl řidič odpovědného vozidla uzavřené povinné ručení. Podotýkám, že nárok na náhradu újmy máte i v případě, že jste spolujezdcem ve vozidle, jehož řidič dopravní nehodu způsobí. Je důležité zmínit také to, že žádnou vlastní, např. úrazovou, pojistku mít uzavřenou nemusíte, neboť nárok na náhradu újmy vzniká automaticky.
 
Mezi základní nároky, které můžete jako poškozený po odpovědnostním pojistiteli vozidla viníka dopravní nehody (tj. po pojišťovně) požadovat, patří náhrada bolestného, další nemajetkové újmy a ztížení společenského uplatnění, které se uplatňuje u pojišťovny nejdříve po uplynutí jednoho roku od dopravní nehody.
Občanský zákoník – § 2958
Bolestné, další nemajetková újma, ztížení společenského uplatnění
Při ublížení na zdraví odčiní škůdce újmu poškozeného peněžitou náhradou, vyvažující plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy; vznikla-li poškozením zdraví překážka lepší budoucnosti poškozeného, nahradí mu škůdce i ztížení společenského uplatnění. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti.

Dále máte nárok na náhradu ztráty na výdělku po dobu pracovní neschopnosti i po jejím skončení, a to až do dosažení 65 let věku, v případě, že v důsledku dopravní nehody dosahujete nižších výdělků.

Občanský zákoník – § 2962
Ztráta na výdělku po dobu pracovní neschopnosti
(1) Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti poškozeného se hradí peněžitým důchodem ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem poškozeného před vznikem újmy a náhradou toho, co poškozenému bylo vyplaceno v důsledku nemoci či úrazu podle jiného právního předpisu.
Občanský zákoník – § 2963
Ztráta na výdělku po skončení pracovní neschopnosti
(1) Po skončení pracovní neschopnosti, případně při invaliditě, nahradí škůdce poškozenému jeho ztrátu peněžitým důchodem, který se stanoví vzhledem k rozdílu mezi výdělkem, jakého poškozený dosahoval před vznikem újmy, a výdělkem dosahovaným po skončení pracovní neschopnosti s přičtením případného invalidního důchodu podle jiného právního předpisu.

Taktéž máte nárok na náhradu ošetřovatelské péče, cestovného a veškerých účelně vynaložených nákladů spojených s léčením, mezi něž patří například náklady vynaložené na léky, zdravotnické pomůcky, rehabilitační pobyty apod.

Občanský zákoník – § 2960
Ostatní nároky
Škůdce hradí též účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví poškozeného, s péčí o jeho osobu nebo jeho domácnost tomu, kdo je vynaložil; požádá-li o to, složí mu škůdce na tyto náklady přiměřenou zálohu.

Nevíte zda máte nárok na odškodnění či si nejstí jistí jak ho správně uplatnit?

Kontaktujte nás a my s vámi vše nezávazně probereme. 

Napsat komentář